Obchodné podmienky GRAVIPRINT s.r.o. - Foto obraz na plátno online

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky GRAVIPRINT s.r.o.


1. Základné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou

GRAVIPRINT,
s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej zákazníkmi  (ďalej len "kupujúci").
Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí, že sa riadne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť je reklamačný poriadok, a potvrdzuje,  že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
1.1.   Predávajúci
Predávajúci- podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka, alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby alebo jeho splnomocnenec.
Predávajúci:
Graviprint, s.r.o., Dr. Bokesa 2041/13, Pezinok, IČO:51439522, IČ DPH: SK2120713529, www.graviprint.sk,tel: 0940 436 975
je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava 1, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 126668/B

1.2.   Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
1.3.   Kupujúci
Kupujúci - spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.) v znení neskorších predpisov.
1.4.   Kúpna zmluva
Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky www.
tvojobraz.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
2. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
3. Otváracia doba
Internetový obchod www.
tvojobraz.sk : 24hodín denne, 7 dní v týždni.
Predávajúci si vyhradzuje právo vyexpedovať tovar, objednaný v čase dovolenky zamestnancov, po jej skončení. Čas dovolenky bude vopred oznámený na internetovej stránke www.
tvojobraz.sk.
4. Cena
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách vrátane recyklačného poplatku, bez poplatkov za dopravu. Pre zákazníka je platná cena, ktorá je uvedená v čase objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť ceny tovaru na www.
tvojobraz.sk, nové ceny sú platné momentom ich zverejnenia. Zmena ceny neplatí na už objednaný tovar.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade zobrazenia nesprávnej ceny (neprimerane nízkej) z akéhokoľvek dôvodu (technická chyba, chybné vloženie údajov, programátorská chyba, a pod.) bude objednávka zrušená, a to aj v prípade, že už bola potvrdená.
Predávajúci ponúkne kupujúcemu tovar za cenu správnu. Kupujúci má v tom prípade právo do kúpnej zmluvy odstúpiť.
Priložené obrázky k tovarom môžu byť iba ilustračné avšak sú vždy zachované kvalitatívne vlastnosti a parametre v súlade s popisom jednotlivých produktov.
5. Objednávanie
Podmienkou platnosti objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie registračného a objednávkového formulára. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť obsah objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne.
6. Platobné podmienky
a)      Platba v hotovosti pri osobnom odbere
v Bratislave, Košická 6 (bývalý Gumon)
b)      Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá prepravca)
c)      Platba vopred bankovým prevodom
7. Dodacie podmienky
Tovar je posielaný prostredníctvom Slovenská pošta, a. s. formou listu alebo balíka. Lehota prepravy je najneskôr do 3 dní od podania na pošte. Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru. V prípade opätovného zaslania zásielky má predávajúci právo znovu fakturovať prepravné náklady.
Ďalším spôsobom dopravy tovaru je využitie kuriérskych služieb prepravnej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o.(UPS) alebo Remax. Dodacia lehota je štandardne na druhý deň od prevzatia zásielky kuriérom. Pri dodaní na dobierku zákazník uhradí celú sumu za tovar priamo kuriérovi.
8. Záručné podmienky
Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ak nie je uvedené inak, na všetok tovar poskytuje predajca 2-ročnú záručnú dobu.
9. Odstúpenie od zmluvy
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákone 104/2014 Z.z. v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Suma za vrátený tovar Vám bude odoslaná najneskôr do 14 dní na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu. Prepravné náklady za dodanie tovaru sa nevracajú.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
10. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1
0. januára 2018 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
Graviprint s.r.o.

 
2.6.2018
counter
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky